آیا زوجه می تواند در قالب قرارداد ثمن اعیانی خود را به شخص دیگری واگذار یا هبه کند؟

fariborz.pahlevan

پرسیده

ما سه برادر هستیم که پدرمان سال 1352 فوت کردند و یک منزل مسکونی به ما ارث رسیده که سهم هر کداممان شامل 2 دانگ میشود. در آن سال که تقسیم ارث را انجام دادیم، تقسیم همسر ایشان فقط شامل ثمن اعیانی میشد و از قیمت عرصه سهمی به ایشان تعلف نمیگیرد.
ثمن اعیانی منزل 24 میلیون محاسبه شده و هر کدام از ما برادرها باید 8 میلیون تومان به ایشان بدهیم. اکنون همسر ایشان در قالب یک قرارداد ثمن اعیانی خود را شخص دیگری واگذار نموده و آن شخص مطالبه 24 میلون تومان را دارد.
آیا همسر پدرمان میتواند همچین کاری کند؟ اگر بله در آن صورت عنوان حقوقی قراردادی که باید نوشته شود، چیست؟

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس جهت رزرو جلسه با وکیل