طرح دعوی علیه شخص ثالث

ض س پرسیده شده در 3 ماه پیش
1-به نمایندگی (شخص حقوقی)درشرکت نظم آذین تکسا مامورشدم2درتاریخ 92/8/1برابرمصوبه مجمع عمومی ازسمت خودعزل ولی روزنامه رسمی تغییرات درتاریخ 93/11/27منتشرشد3-هیئت مدیره جدید به استنادبه روزنامه رسمی امضاء حسابهای بانکی راتغییر واقدام به افتتاح حساب جدیدمینماید.4-درتاریخ 2-93/5/21برگه قطعی مالیات برارزش افزوده به اداره وصول واجراء مالیات ارجاع میشود5-برابرماده 216ق.م.م اعتراض خودرابه اداره وصول واجراء ارائه و 99/2/15هیئت حل اختلاف مالیاتی تشکیل میشود6-به منظوردفاع بایداثباتکنم که درتاریخ ابلاغ برگه قطعی صاحب امضاء بانکی نبوده وهیچ اختیاری نداشته ام نیازبه مستندات تغییر نمونه امضاءوافتتاح حساب بانکی توسط هیئت مدیره جدیدرادارم این ادله باعث برائت بنده خواهد شد7-فرض براین باشد که به دلیل عدم انتشارروزنامه رسمی درآن محدوده تاریخی (92/8/1تا93/11/27) عضوهیئت مدیره بوده ام ،محرمانه بودن این اطلاعات برای بنده درمحدوده تاریخی فوق موضوعیت ندارد، بایداین مستندات جهت طرح دعاوی علیه شخص ثالث

داشته باشم ، اطلاعات مربوط به دوران تصدی خودرامیخواهم بامفروضات فوق این اطلاعات برای من محرمانه نیست

1 پاسخ
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت پاسخ داده شده در 3 ماه پیش
سلام این اطلاعات محرمانه نمی باشد و می توانید از طریق قرار تامین دلیل این مدارک را بدست آورید

تماس جهت اعطای وکالت

مشاوره حقوقی (همراه با هزینه)

سوال حقوقی دارم (رایگان)

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس جهت رزرو جلسه با وکیل