نحوه تکمیل دادخواست تجدید نظر برای وراث

د پ پرسیده شده در 11 ماه پیش
باسلام واحترام قبلا بنده یک سوال باکد رهگیریgh4f2caqsh مطرح نمودم پرونده بنده درمرحله رای دادگاه اولیه نه دادگاه تجدیدنظر؟ یکباردیگر سوال مطرح میکنم: باتوجه به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی نقض قرار پرونده جهت ادامه رسیدگی اعاده نموده؟ واسامی وراث خوانده ی ردیف سوم به همراه آدرس آنان درلایحه تجدید نظر مطرح نمود؟یامجدد دادخواست اولیه داد؟ آیا همین رای تایید میشود دردادگاه تجدیدنظر یاخیر؟رأی دادگاه اولیه-در خصوص دادخواست عدم رعايت اصول و قواعد مربوط به ارث تقاضای صدور حکم بر بطلان تقسيم نامه به انضمام خسارات دادرسی . حسب اعلام اصحاب پرونده خوانده ی رديف سوم سالهای پيشين فوت کرده و وراث وی طرف دعوی موضوع بطلان تقسيم نامه قرار نگرفته اند، و با عنايت به اينکه ادعای مطروحه مؤثر در حق تمامی ورثه می باشد ، لذا دادگاه دعوی خواهان به اين نحو قابل رسيدگی ندانسته و مستنداً به ماده 2 قانون آيين دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نمايد. رأی صادره ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظرخواهی در محاکم محترم تجديد نظر می باشد.

1 پاسخ
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت پاسخ داده شده در 11 ماه پیش
سلام در فرض شما نیاز به دادخواست مجدد نیست و باید اسامی و مشخصات ورثه را بصورت کامل به دادگاه طی لایحه ای اعلام نمائید

تماس جهت اعطای وکالت

مشاوره حقوقی (همراه با هزینه)

سوال حقوقی دارم (رایگان)

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس جهت رزرو جلسه با وکیل