هزینه های تصادف

ن ز پرسیده شده در 3 ماه پیش
ﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ

ﻟﻄﻔﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﺍﺳﺖ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ

ﺑﻨﺪﻩ ﻋﺎﺑﺮ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻬﻢ ﺯﺩ ﻃﺒﻖ ﮐﺮﻭﮐﯽ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺑﻌﻠﺖ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﻘﺼﺮ ﻫﺴﺖ ‏( ﺧﻮﻧﺮﯾﺰﯼ ﻣﻐﺰﯼ ، ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺟﻤﺠﻤﻪ ﺳﺮ ، ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣﭻ ﺩﺳﺖ ، ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﺳﻪ ﭼﺸﻢ ﻭ … ‏)

ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﮐﺎﺭﻡ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﯾﮑﺴﺮﯼ ﺟﺮﺍﺣﺎﺕ ﺭﻭﯼ ﺻﻮﺭﺗﻢ ﻭ ﭘﺎ ﻭ ﻟﮕﻦ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﻭ … ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺍﻟﺘﯿﺎﻡ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﻣﭻ ﺩﺳﺖ

ﺣﺎﻻ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺩﺍﺩﯾﺎﺭﯼ ﻫﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻢ

_1 ﺑﻨﺪﻩ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﻢ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻧﺪﻫﻢ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻧﺪﻫﻢ ﺩﯾﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ؟ ‏( ﺑﺪﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻋﺮﺽ ﻣﯿﮑﻨﻢ ‏)

_3 ﺩﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮﯼ ﺑﻮﺩﻡ . ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭﻟﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺍﺯ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﺠﺪﺩ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮﺏ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ ﻣﺜﻞ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺁﻣﺪ ﺑﻪ ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻩ ﻭ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ، ﺩﺍﺭﻭ ، ﻭﯾﺰﯾﺖ ، ﺑﺴﺘﺮﯼ ﻣﺠﺪﺩ ﯾﮏ ﺭﻭﺯﻩ ، ﻋﮑﺴﺒﺮﺩﺍﺭﯼ ﻭ …. ﺳﻮﺍﻟﻢ ﺍﯾﻨﺴﺖ ﺍﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ؟

1 پاسخ
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت پاسخ داده شده در 3 ماه پیش
رضایت ندهید می توانید دیه را دریافتکنید
با همین گواهی نیز می توانید به شرکت بیمه مراجعه کنید
پرداخت هزینه معالجه و ایال و ذهاب را دادگاه کیفری حکم نمی دهد

تماس جهت اعطای وکالت

مشاوره حقوقی (همراه با هزینه)

سوال حقوقی دارم (رایگان)

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس جهت رزرو جلسه با وکیل
error: